Speaker - Mr. Tapan Kanti Sarkar

Keynote Presenter

Mr. Tapan Kanti Sarkar

President

CTO Forum Bangladesh

Mr. Tapan Kanti Sarkar