Speaker - Dr. Asif Naimur Rashid

Keynote Presenter

Dr. Asif Naimur Rashid

Chief Business Officer

Grameenphone

Dr. Asif Naimur Rashid